آدرس پستی: خراسان رضوی -مشهد-بلوار پیروزی-پیروزی 24-میرکی 11-پلاک 52

تلفن تماس: 051-38760495

شماره همراه: 09331200560 علی آفرین